Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. DE BEWONERS VAN DEZE STREKEN IN DEN GERMAANSCH-ROMEINSCHEN TIJD.

i

Het tijdperk, waaruit wij wat willen vertellen over de bewoning van deze streken, ligt ver achter ons. Het is heel moeilijk zoo ver terug te denken, want in den tijd, waarover wij wat willen mededeelen, bestond zelfs Den Haag nog niet en natuurlijk ook niet het Binnenhof. Al rekenen we het Binnenhof tot het oudst bebouwde gedeelte van de residentie, dan valt tóch de stichting van het oude grafelijke slot onder graaf Willem II, den Roomsch-koning en onder Floris V; dus in de 2e helft der 13e eeuw. En dat is nog verder van den Germaansch-Romeinschen tijd verwijderd dan de graven Willem II en Floris V van ons. En die graven van Holland lijken ons al zoo heel ver in het verleden geleefd te hebben! Maar met onze gedachten moeten wij nog wel ruim twee maal zoover terug, naar den tijd tusschen het jaar 50 v. C. en ongeveer 300 n. C.

Wat wij uit dien tijd weten betreffende de geschiedenis van ons land, is maar heel weinig. En dat is ook niet te verwonderen. Want daarover bestaan eigenlijk geen bronnen. Wel komen er bij Romeinsche geschiedschrijvers zooals Julius Caesar, enkele gegevens voor over gebeurtenissen en bewoners in ons land en worden er bij hen enkele plaatsnamen genoemd, maar die gegevens zijn te schaarsch en te vaag dan dat er veel uit af te leiden valt. Zoo zegt

Sluiten