Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten enkele wat nader besproken worden. Daarbij komen op de eerste plaats de geloofsbelijdenissen of korte samenvattingen van de voornaamste geloots-

PUZeer" oud en eerbiedwaardig is de geloofsbelijdenis der Apostelen. De verschillende leerpunten die dit symbolum bevat, zijn zeker van apostohschen oorsprong, maar van den tekst zeiven wordt dit tegen* woordig meestal ontkend, ook door vele katholieke geleerden. De tegenwoordige tekst dateert waarschijnlijk uit de 5de eeuw, terwijl de oudere, kortere tekst zeker opklimt tot de 2de eeuw.

Op de tweede plaats komt de geloofsbelijdenis der concilies van Nicea en Constantinopel. Deze belijdenis is niets anders dan de korte tekst van het symbolum der apostelen, zooals deze door de concihes van Nicea (325) en Constantinopel (381) werden aangevuld.

Verder heeft nog groot gezag het symbolum van At ha* „asius, waarin de mysteries der H. Drievuldigheid en der Menschwording nauwkeuriger worden uiteengezet. Deze geloofsbelijdenis is niet van den H. Athanasius, maar is waarschijnlijk in de 5de eeuw in GaUie ontstaan

Met de geloofsbelijdenissen zijn de H.H Vaders de voornaamste getuigen der Overlevering. Wanneer wi, deze benaming in zijn meest algemeene beteekenis nemen, dan verstaan wij daaronder alle kerkelijke schr Jvers der oudheid, die het christelijke geloof door hun geschriften verklaard en verdedigd hebben. In engeren zin echter zijn alleen als H.H. Vaders te beschouwen die kerkelijke schrijvers der eerste eeuwen, die door zuiverheid van leer en heiligheid uitmuntten, en als zoodanig door de Kerk erkend werden.

Sluiten