Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechtigheid en liefde, solidariteit en broederschap tusschen de volken. Ze moeten voorbereidend werk verrichten, den stoot geven en voeren tot alle maatschappelijke, economische en politieke hervormingen door te arbeiden aan de opvoeding van de menschelijke ziel. aan de vorming van zuivere en reöhtschapen gewetens, van edele karakters, die God vreezen zonder ooit andere vrees te koesteren; door alle menschen van goeden wil er aan te herinneren, dat ware hervormingen, duurzame vorderingen alleen van Boven komen en ten ilotte het werk zijn van hemelsche machten.

Daarom heeft de gansche religieuse wereld getrild van heilige vreugde, toen, als gevolg van den afgrijselijksten aller oorlogen, waarvan nog overal de bouwvallen worden gezien, de volken het eens zijn geworden om een VOLKENBOND te stichten, welks doel beknopt genomen is: de heerschappij van het geweld te vervangen door die van het recht en voortaan den oorlog zedelijk onmogelijk te maken.

Luister maar:

„De Hooge Verdragsluitende Partijen, overwegende dat, om de samenwerking tusschen de volken te bevorderen en hun vrede en veiligheid te waarborgen, het noodig is:

sommige verplichtingen op zich te nemen teneinde niet genoodzaakt te zijn z'n toevlucht tot een oorlog te nemen;

openlijke internationale betrekkingen te onderhouden, gegrond op gerechtigheid en eer;

stipt de voorschriften van het internationaal recht in acht te nemen, die voortaan als geldend richtsnoer der regeeringen worden erkend;

gerechtigheid te doen heerschen en nauwgezet alle verplichtingen der Verdragen in de wederkeerige betrekkingen der aangesloten volken te eerbiedigen;

aanvaarden het huidig verdrag, waardoor de Volkenbond tot stand is gekomen."

Sluiten