is toegevoegd aan uw favorieten.

Phaenomenologie van het christelijk bewustzijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

""O Antw. ai van den „Catech. Heidelb."; Rom. 8 : n enz. 141) Vrgl. het bekende „Veni, Creator Spiritus", die tevens „Regenerator Spiritus" moet heeten naar het Heilswerk.

Daarom heet ook de Geest „tegen", vrgl. Gal. 5 : 17 maar dit „tegen" blijkt in hooger orde „voor" de nieuwe mogelijkheid en werkelijkheid

14') Door misverstand heeft men wel vermoed, dat hier door ons slechts een „gradueel" verschil zou zijn bedoeld, terwijl het bij ons een „principieel" verschil beteekent. Wij wijzen op het natuur- en cultuurrijk alleen in zooverre als ook daaruit, evenals uit het cultus- of Godsrijk (Christusrijk, Heilsrijk), blijkt, hoe Gods „methode" telkens negatief-regeneratief het eene rijk door het ander onderbrengt en omzet. Wij spreken hier dus ,,pe' analogiim", bij gelijkenis. Mè) Vrgl. hierbij Fil. a : 15.

146) Lukas 22 :32, waar de zuivere omkeer en inkeer voorwaarde blijkt tot het zuivere verkeer naar de leer.

14e) Matth. 3 : 8 (metanoia) enz.; Hand. 15 : 3 (epistrophè).

147) I Cor. 15 : 45-49. Hier heet ook de Christus, de Heer uit den Hemel, de tweede Adam: de „Levendmakende Geest". In hoeverre de Heilige Geest: Christusgeest heeten mag en omgekeerd, is een vraag, die buiten ons bestek ligt. In ieder geval mag het oude „Füioque" niet worden ontkend.

14,J Joh. 16 : 14.

14>) Art. 27 der „Conf. Belg." en Antw. 54 van den „Catech. Heidelb."

"°) Het probleem aangaande enkeling en Gemeente of Kerk is ook allerminst onoplosbaar. Want, naarmate de enkeling wezenlijk verkeert met God naar Woord en Geest (ook het Woord houdt „Geest en Leven" in, aant. 135), naar die mate zal ook de Kerk haar kracht en licht bewijzen. En omgekeerd: naarmate de Kerk waarlijk haar Wezen toont, naar die mate zal ook het individueele Godsverkeer bloeien en vruchten dragen. Alleen verstandelijke tegenstelling is en brengt ook hier op het dwaalspoor tegenover de „logikè latreia" van den waren Kerkedienst als Eeredienst en Leerdienst (Rom. ia : 1). 161) Nadrukkelijk, naar leven en gedaante, betuigd in I Cor. 15 : 45-49, welke tekst den korten inhoud van het Christendom inhoudt.