Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen zien. Eerstens zijn het de socialisten, ook de religieus-sociale partij, die uitgaan van een critiek op onze Westersche toestanden en steeds weer wijzen op de onevenwichtigheid van onze maatschappelijke toestanden. Wie moet hen daarin geen gelijk geven, vooral wanneer ze den vinger leggen op het matte, verlamde in het wezen van ons „Christendom"?. Maar ze moesten toch veel grondiger de vraag onderzoeken — voor zooverre ze nog plaats

voor het geloof aan God hebben in hun toekomstgedachten ,

of de oplossing van het communistische bolschewisme, ook maar in één opzicht, in staat is dat te bieden, wat zij verlangen. Het artikel over Christendom en Bolschewisme geeft uitsluitsel daaromtrent. De vraag is te scherp gesteld: God of mensch, Christus of antichrist, dan dat men neutraal blijven of zich achter uitspraken verschuilen kan.

Anderen weer zeggen: dat de kerken in Rusland vervolgd en onderdrukt worden, staat toch de verbreiding van het evangelie niet in den weg. Deze arbeid beletten de bolschewisten ook niet, dat blijkt wel uit het aangroeien van het aantal gemeenschappen met een protestantsch stempel, vooral onder de Russen zelf. Ik verwijs naar een grondiger behandeling over deze beweging in het opstel over den strijd van het bolschewisme tegen het Christendom. Men zal moeten erkennen dat de vrijlating van godsdienstige propaganda slechts tijdelijk was. Op 't oogenblik hebben de protestantsche gemeenschappen denzelfden stormloop van atheïstische vernielzucht te doorstaan. De verordening van 8 April van het vorige jaar is, zooals reeds gezegd, in hoofdzaak tegen de kleine gemeenschappen en secten gericht en maakt iedere buitenkerkelijke inwerking eerst geheel en al onmogelijk.

Het volgende uittreksel uit een zeer omvangrijke „Resolutie over de Sectenbeweging" bewijst, dat het zeer naïef is, te beweren dat de secten zich vrijer kunnen bewegen, omdat ze zich principieel van alle politiek onthouden.

„1. Het huidige sectarisme is, in overeenstemming met zijn aard en inhoud, een ideologie van burgerlijken aard en geeft den, best aangepasten, gerationaliseerden, plooibaren vorm van het bedrog, n.1. van de knechting en onderwerping der breede arbeidersmassa's door de bourgeoisie.

2. Er is dientengevolge geen principieel onderscheid tusschen het sectarisme en andere godsdienstige leerstelsels en stroomingen; het sectarisme is een even sterk wapen bij de klassenstrijd in de handen der uitbuiters tegen degenen die uitgebuit worden als iedere andere godsdienst.

3. Het sectarisme voedt zich niet alleen door het verval der ware geloovige kerk, maar ook door den groei der kapitalistische

Sluiten