Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit den inhoud Jaarboekje 1930:

Hoofdstuk I. Verslag werkzaamheden N.JJ. Hoofdstuk II. Overzicht van den stand der Vrije Jeugdvorming in Nederland.

a. Officieele centr. organen (jeugdraden enz.).

b. R.K. jeugdwerk.

c. Prot. Chr. jeugdwerk.

d. Joodsch jeugdwerk.

e. Soc. Dem. jeugdwerk.

f. Neutraal jeugdwerk.

Van de jeugdver, wordt een kort verslag der werkzaamheden weergegeven, e. Uitgaven.*)

Onder redactie van het N.J.I. werden de vol* gende boeken en brochures uitgegeven, die ter voorlichting van leiders zijn bedoeld, zoowel op practisch als op theoretisch terrein:

Handboek voor Jeugdleiders (Uitgave Nijgh en van Ditmar, Rotterdam), prijs per deel: ingen. ƒ3.50, geb. ƒ4.25.

Deel I. 1927: Geschiedenis der Vrije Jeugdvorming; Eigenaardigheden betreffende het Zieleleven van jongere en oudere kinderen; Onderwijs en beroepskeuze; Kinderbescherming;

*) Sinds Januari 1930 wordt niet meer onder eigen verant» woordelijkheid uitgegeven, daar enkele vereenigingen hier» tegen principieel bezwaar hadden.

3

Sluiten