Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de afgescheiden Christenbroeders terugkeeren tot de eenheid der katholieke Moederkerk.

Daarvoor zullen wel vooral de priesters moeten arbeiden, die door „Catholica Unio" tot het priesterschap en het apostolaat worden opgeleid. 6 Jan. 1931 werd door Rome deze „Vrome Vereeniging" goedgekeurd en geprezen, die door gebed en steun Oostersche jongelingen wil helpen in de voorbereiding tot het priesterschap.

Daarvoor hebben Redemptoristen, Jezuïeten, Cisterciënsers, Capucijnen e.a. reeds in de Oostersche landen of nabij hun grenzen kloosters opgericht, wier leden den Oosterschen ritus hebben aangenomen en onder de Oosterlingen werkzaam zijn of zich voor een toekomstig apostolaat voorbereiden.

Daarvoor hebben de Benedictijnen in 1925 een Abdij te Amay bij Luik gesticht, die terstond met de uitgave begon van een vredestijdschrift „Irénikon."

Deze Hereenigingsactie is ook in Nederland niet onbekend. Niet alleen doordat bij de studie der Godgeleerdheid op Seminaries en Universiteit nu meer dan vroeger (volgens het nieuwe studieprogram van 14 Juni 1931) vraagstukken van Oostersche theologie grondig worden bestudeerd, maar vooral doordat den 15 Dec. 1926 door het Episcopaat van Nederland de vereeniging, het Apostolaat der Hereeniging werd goedgekeurd, dat door gebed, studie en actie de terugkeer der afgescheiden Oostersche broeders tracht te bevorderen en door predicaties bij godsdienstoefeningen, lezingen met lichtbeelden en een maandelijksch tijdschrift „Mededeelingen" de Hereenigingsgedachte bij haar leden steeds levendig houdt.

Maar bij alle liefdevolle toenadering kan en mag de Kerk haar leerstellig standpunt niet prijsgeven, zooals de pauselijke Encycliek „Mortalium animos" van 6 Jan. 1928 nog eens duidelijk aan de wereld kwam leeren. Zoo klinkt ook minder juist in katholieke ooren de uitdrukking „Hereeniging der Kerken", omdat de Kerk van Christus nu even een is en even onverdeeld als ze was vóór het Oostersche schisma of vóór de Reformatie.

Wie zou echter niet wenschen en van harte instemmen met de tref-

Sluiten