is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEVEL VAN DER REGENTE.

u. Blijct by den dachten ende vertbooninghen te Hove overghegheven.

WOORDEN GHENOMEN ÜUTEN DAGEMENTE.

DWERCK DER INQUISITIE.

HET WERCK DER INQUISITIE.

volcht; hebbende voor haren oorspronck so de ambitie van den voorschreven Cardinael (ende geensins de onse) als het misvertrouwen by den selven Cardinael onder het volck gestroyt door de voorschreven nieuwicheden, ghelijck opentlijck ghenoech is blijckendé by het gene dat voor verhaelt is ende wort sterckelijck bevesticht door de dachten der steden van Brabandt ende leden van Vlaenderen ende anderen n daer na gevolcht, eensamentlijck door het verbont, corts daer na aenghegaen door eenighen Heeren ende Edelen teghen de Inquisitie ende rigueur der Placcaten.

Soo dat gheen verwe met allen en heeft, dat de Procureur generael hem vervoordert te segghen, dat wy souden hebben gheweest de oorsaken van dien verbonde, door dien wy eenighen souden wijsghemaect hebben, dat de meyninghe van sijnder Majesteyt was in den Landen te brenghen de Inquisitie van Spaengien; als of de qualiteyt ende maniere van Inquisitien de lieden meer soude doen beroeren dan het werck ende volvoeren der selver; het welcke te segghen so vele te slechter is dat men weet, dat het niet en is de qualiteyt van der doodt, die het volck doet veranderen ende verschricken, maer de eygen vreese der selver doot; bysonder oock in dit propoost, daer door het toevoeghen des woorts VAN SPAENGIEN, noch qualiteyt, noch maniere van doot en wort verandert, maer alleen het generael woordt van der Inquisitie ghetrocken op die van Spaengien, het welcke gheen ghenoechsame redene en is om eenige veranderinghe oft beroerte te maken.

Des niet te min om naerder daer op te antwoorden segghen wy, dat het in der macht van ons noch van anderen niet en was den volcke wijs te maken, dat de Coninc de Inquisitie van Spaengien int Landt wilde brenghen, mits dat te voren gheen vermaen en hadde gheweest van sulcker Inquisitien ende dat daer na by sijnder Majesteyt brieven

rigueur = gestrengheid, propoost = voorstel.