is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

generael van den Nederlanden gheadresseert is, willendé dat in synen respecte ende voor so vele het van noode zy, dese tegenwoordige ons diene van onschult ende by ordre oock van weygheringhe, want wy metter daet ende by experiencie bevinden, dat wy midts den redenen voorschreven niet en souden connen verhopen van hem te obtineren het recht, dat onse sake mach meriteren.

Offererende ons te representeren voor de Keyserlijcke Majesteyt, de Cuervorsten, Vorsten, Staten ende andere van den Rijcke oft voor andere bequame ende niet suspecte Rechters ende die waerschijnlijck sonder partialiteyt oft affectie souden kennisse nemen ende wijsen na de ghelegentheyt der saken; anderwerf protesterende van der nulliteyt van al tghene dat by den voorschreven Hertoghe van Alven, rechtere (soo voorschreven is) incompetent, suspect ende gherecuseerde oft by de ghene, die voor oft in plaetse van hem mochten worden oft wesen ghecommitteert, sal moghen ten achterdeel ende in preiudicie van ons ghedaen, geseyt, gheordonneert ghewesen ende ghedecreteert worden.

Ende want dese teghenwoordighe aileenlijck dient om u de voorschreven verclaringhen, presentacien ende protestacien te insinueren, op dat by u ende andere daer op worde ghenomen sulcken consideratie, ghelijck dat behoort; bidde ick Godt, dat hy u mijn Heere de Procureur hebbe in sijn salighe hoede.

Ghegheven te Dillenborch den derden Meerte 1568, ondergeteeckent: Guillaume de Nassou Ende op den rugghe stondt gheschreven: Aen mynen Heere den Procureur generael.