is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechter toe treden. Waerom vreest ghy dan u, (o, arme mensche, o cleyne van geloove,) dat cruyce Christi, door welcke men in dat rijcke Gods coemt? Int cruyce is salicheydt, int cruyce is dat leven, int cruyce de bescherminghe voor de vyanden. Int cruyce is de inghietinghe van die opperste soeticheyt. Int cruyce is die sterckte der victorien gheleghen, int cruyce is die blijschap des gheests, int cruyce is die hoochste duecht, jae het cruyce Christi is soo vruchtbaer, dat het den mensche God so geheel gelijc make, so dat God, eer hy de sine 6onder cruys liete, hy soude eer cruyce ende lijden van niet scheppen. Jae, hy soude liever maken, dat alle onvernuftighe creatueren tegen haer op stonden ende haer sloeghen, maer wy sijn in desen raet Gods onwetende ende en willen daerom als de Joden den raet cort niet af lijden. Also David spreect: Concilium Domini no sustinuerunt. Ratio, quia non intellexerunt. Och, hoe is onse natuere so geheel verdorven: dat ons tot God leyt ende tot alle duecht, dat haten wy. Gheen sake en beweecht ons meer tot bidden dan t' cruyce ende om van God eenige saken te verwerven en is ons niet nutter van noode dan bidden.

Dese kennisse hebbende door den heyligen geest Gods den edele, vrome, hoochgheboren Prince van Orainge, midst alle sijn vrome, edele bondtgenooten, bidden ende begeeren uuten gront haers herten, dat alle menschen voor hen willen bidden met een vast gheloove ende ghemoet sonder ophouden, op dat hen dien crachtipen, almachtigen God wil beschermen voor verraderije, oock verleenen geluck, voorspoet ende victorie tegen sinen vyant, dien hy noyt met eenighe soeticheyt heeft connen te vrede gestellen. Ick hope ende en twijfel daer niet aen, so wy afstandt doen van alle onse boosheyt ende den heere met een reyn, suyver herte biddende sijn, de goede, rechtveerdige, getrouwe God sal de edele, vrome Prince van Oraingen victo-

Concilium Domini non sustinuerunt: Ratio, quia non intellexerunt: Zij hebben den raad des Heeren niet gehouden: De reedslag, omdat zij hem niet verstonden.