is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven tot centrum zou nemen, ontbrak vrijwel geheel; de sociale wetenschappen waren nog in het begin van haar ontwikkeling, van een intermediair-instituut tusschen deze wetenschappen en het volk kon voorloopig nog geen sprake zijn.

Het werk van Thorbecke moet dan ook niet worden beschouwd als de afsluiting van een ontwikkelingsperiode, doch als de grondslag van een nieuwe. Deze nieuwe ontwikkeling zou over het voortgezet onderwijs moeten beslissen en de legislatiev* vormen zouden met wijsheid en beleid de evolutie moeten leiden ten bate der volksbelangen.

Het kan na het voorgaande niet verwonderen, dat de verwachtingen van Thorbecke en van een deel zijner tijdgenooten1) slechts ten deele werden vervuld. Het aantal leerüngen, dat, na de Hoogere Burgerschool doorloopen te hebben, een plaats in den handel verwierf, bleef n.1. beperkt. Toch was dit aantal niet onbeteekenend. Wanneer men het begrip handel niet te eng neemt en hieronder ook het bankwezen'en de verzekering begrijpt, bedraagt het aantal leerlingen bijna 10% van het totaal. Ter vergelijking wordt in het volgende overzicht ook het percentage der leerlingen gevoegd, die administratieve betrekkingen verwierven en van hen, die Oostindisch Ambtenaar werden, daar ook de Handelsscholen te allen tijde leerlingen voor deze functies hebben geleverd, terwijl ten slotte de groepen: „Verschillende beroepen" en „Onbekend of onbepaald" zijn genoemd, daar onder deze groepen stellig ook leerlingen zijn gebracht, die in den handel zijn gegaan.

I 18671877 1887189719071917

I t/m t/m | t/m t/m t/m t/m«)

| ié76 1886 I 1896 1906 1916 1921

Handel 5~PcI 8 pet. 9 pet. 8 pet. 6 pet. 5 „

Bankwezen \ j^l — 2 „ 2 „

Verzekering ƒ

Administr. betrekk. . . 3 „ 8 „ 8 „ " \ l" \ t"

Oostind. Ambtenaar . . 14 „ 12 „ 10 „ 2 „ d „ »

Verschil!, beroepen . . 4 „ 5 „ 6 „ 7 „ 4 „ »

Onbekend of onbep. . . 1 „ 3 „ 6 „ | 5 „ I ö „ I ±u „

Van 1866 tot 1921 zijn van de leerlingen der Hoogere Burg*** scholen 9 pet. in den handel gegaan (bankwezen en verzekenngs-

i) Een ander deel heeft de conceptie van inorDecKe ub«^« <="

wikkeling voorspeld, die gekomen is. .

») Dr. G. C. Gerrits, Schrift opgaven van ae einaexamen» uci -~. 0-

scholen, Groningen, 1926, p. XXIV.