Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid bepaalde is het den bestuurder verboden gebruik te maken van de in dat lid genoemde signaal-instrumenten anders dan wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vorder t".

Een eerste begin is nu ook in Holland door den wetgever gemaakt, ook al blijkt bij de vergelijking met de wettelijke bepalingen in het buitenland, dat daar de bestrijding van het lawaai veel scherper en uitvoeriger door den wetgever is vastgesteld.

In België b.v. is een „Wegcode" ingevoerd; de volgende, daarop gebaseerde oproep werd tot de automobilisten gericht:

„De Wegcode" verbiedt U in stad en dorp te claxoneeren tusschen 22 uur en 7 uur. Het geluidssignaal wordt alsdan vervangen door herhaald kort gebruik der schijnwerpers. „De Wegcode" schrijft voor, dat in stad en dorp slechts mag geclaxoneerd worden van 7 uur tot 22 uur en dit nog enkel, wanneer het hoogst noodig is, 't is te zeggen, indien er wegens de omstandigheden geen enkel ander middel kan aangevoerd worden om een dreigend ongeval te voorkomen.

„De Wegcode" schrijft voor, dat het geluidssignaal in stad en dorp zoo kort mogelijk moet zijn.

„De Wegcode" verbiedt U te claxoneeren, wanneer uw voertuig stilstaat, tenzij om een ongeval te voorkomen.

„De Wegcode" verbiedt U gebruik te maken van toestellen voor geluidssignalen op uitlaat.

„De Wegcode" verplicht U uw ontploffingsmotor te voorzien van een geruischlooze uitlaatinrichting.

„De Wegcode" gebiedt U voertuig en lading zóó in te richten, dat ze door geschok of gerammel geen lawaai veroorzaken.

„De Wegcode" schrijft voor, dat de werking der remmen geruischloos moet zijn.

Voortaan zullen overtredingen van bovenstaande voorschriften gestraft worden".

Wij zien dus, dat voor den Wetgever in ons land nog een groote taak is weggelegd.

Sluiten