Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het afnemen der proeven belast is en gemachtigd tot het afgeven van de rijvaardigheidsbewijzen. De aanvrage voor het afleggen van een proef geschiedt bij dit bureau na storting van ƒ 3.— op girorekening 124149, waarna de aanvrager verschillende stukken krijgt toegezonden en binnen 14 dagen de proef dient af te leggen.

De proef bestaat uit een practisch en een theoretisch gedeelte. Het practische gedeelte is het voornaamste, doch het theoretische, over verkeerstheorie, is evenzeer van groot belang en mag daarom niet verwaarloosd worden. Een candidaat is niet rijvaardig, als hij beide gedeelten niet voldoende beheerscht.

De aanvrager dient met een daartoe geschikt voertuig te verschijnen op de plaats, waar hij door het Centraal-Bureau wordt op geroepen en waar de „Adviseur", deze is de persoon die hem de proef zal afnemen, gereed zal staan.

De adviseur begint met het practisch gedeelte: het rijden. De candidaat moet daarbij toonen op juiste wijze zijn rechtsche en linksche bochten te nemen; hij moet over een korten afstand in rechte lijn kunnen achteruitrijden; eveneens achteruit een linksche bocht kunnen nemen; hij moet behoorlijk kunnen keeren, kunnen parkeeren, op een helling kunnen stoppen en weer doorgaan zonder dat de wagen terugrolt, juist kunnen schakelen, passeeren en richting-verandering aangeven, in het algemeen aantoonen, dat hij zijn voertuig geheel beheerscht en beschaafd weet te rijden. Tot dit laatste behoort: het niet noodeloos signalen geven; het niet zonder noodzaak berijden van den linkerkant van den weg en bij wegen met meer dan twee rijbanen het berijden van de rechterbaan; het laten passeeren, indien daartoe het signaal wordt gegeven van achteropkomend verkeer, door terstond zooveel mogelijk naar rechts uit te wijken.

Roekeloos mag niet gereden worden; snijden is ongeoorloofd en kan zeer ernstig gevaar opleveren; in het algemeen moet de candidaat volkomen veilig in het verkeer zijn, zoowel voor zichzelf als voor andere weggebruikers.

Na dit practische gedeelte wordt door den adviseur de theorie behandeld. Hierbij is het absoluut verplichtend, dat de aanvrager de beteekenis kent van alle nieuwe verkeersborden en de door de

Sluiten