Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMERSFOORT

Vereen, voor Veilig Verkeer Amersfoort en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr, J. C. Graaf van Randwijck,

Burgemeester

Voorzitter: G. Goorhuis Secretaris: N. J. Zijlstra, Heinsiuslaan 10 Penningmeester: A. H. Martens

In 1935 werd door 180 kinderen het verkeersexamen met goed gevolg afgelegd. Aan ieder werd diploma en insigne uitgereikt.

Twee propaganda-avonden werden gehouden, resp. op 7 Februari en op 19 December. Aan beide avonden verleende het echtpaar Clinge Doorenbos medewerking. Op den eersten avond trad bovendien als spreker op de heer H. J. van Dijk uit Groningen, terwijl op den tweeden avond de propaganda-film van den A. N. W. B. „De veilige weg" werd vertoond.

Tijdens de verkeersweek werd getracht op verschillende wijzen de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de verkeersregels. In de stad was een uitgebreide reclame-campagne op touw gezet. De Ford-garage kwam met een bijzondere etalage voor den dag, terwijl langs den gevel van de garage dundoeken waren gespannen met verkeersspreuken, die 's avonds door sterke schijnwerpers waren verlicht. Dergelijke dundoeken waren ook opgehangen tegen de gevels van het politiebureau, het posthuis aan den Hoogeweg en het bureau van 't Amersfoortsch Dagblad, welke eveneens 's avonds door schijnwerpers werden verlcht. Verder trokken de verkeersetalages bij de heeren Ittman in de Utrechtschestraat en D. Eijsink aan het Julianaplein de aandacht van de talrijke nieuwsgierigen. Het Amersfoortsch Politiemuziekgezelschap maakte een muzikale wandeling door de stad, waarbij vlugschriften en de verkeerscourant van het Verbond werden uitgereikt. Aan de scholen was verkeerslectuur toegezonden ter uitreiking aan de kinderen. De politie en de pers hebben onze actie krachtig gesteund.

74

Sluiten