Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

BIJ DEN TWEEDEN DRUK

De eerste druk van dit werkje verscheen in het najaar van 1936. In wel zeer gewijzigde omstandigheden ziet de tweede druk het licht.

Toch heb ik gemeend dit brochuurtje in ongewijzigden vorm te doen verschijnen, zonder de gewijzigde omstandigheden te bespreken. Immers wat in dit boekje als wenschelijk wordt betoogd, is gewenscht niet door de omstandigheden, maar om zichzelf. En daarom leek het me gewenscht, de huidige omstandigheden buiten bespreking te laten. Opdat niet de één of ander tot de conclusie zou komen, dat alleen terwille van de huidige omstandigheden de hieronder voorgestelde hervormingen zouden moeten worden nagestreefd. Die hervormingen moeten onder alle omstandigheden worden nagestreefd

Wel echter kunnen de omstandigheden iets wat zeer gewenscht en noodig is, voor het oogenblik onmogelijk maken — omgekeerd echter kunnen de omstandigheden een noodige hervorming dichter bij een mogelijke verwerkelijking brengen. Dit laatste is nu het geval — en wel om twee redenen.

Ten eerste: de hier verdedigde hervormingen kunnen niet tot stand komen tenzij door samenwerking van heel het volk in al zijn groepeeringen — en dit daadwerkelijk verlangen naar meer eenheid kunnen we in onze dagen met vreugde constateeren.

Ten tweede : niet zonder diep ingrijpende hervorming van heel de innerlijke structuur der maatschappij, kan de gezonde toestand komen. En in dezen tijd dien we nu beleven, mag worden verondersteld, zoowel dat men meer belangstelling heeft voor nieuwe ideeën, als dat men er niet meer zoo sterk voor zal terugschrikken om werke-

Sluiten