Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over een corporatieve maatschappij, datzelfde heeft de Katholieke Kerk altijd al gezegd en geleerd." En wederom klemt dezelfde vraag: Als dat waar is, hoe komt het dan toch, dat zij met die waarheden een wereld veroveren tallooze jonge en frissche krachten tot zich trekken' ontzaggelijk groote volksbewegingen weten te ontketenen' terwijl wij ledig blijven staan. Hebben wij die waarheden dan niet? Jawel, wij hebben ze wel, maar bij ons staan ze in de boekenkast, terwijl zij er een wereld mee gaan hervormen. Vijf en een half jaar geleden is de Encycliek: Quadragesimo Anno verschenen. Hoeveel Katholieken hebben die encycliek gelezen? Hoeveel leiders hebben die encycliek niet slechts in de boekenkast, niet slechts eens doorgelezen, maar kennen werkelijk den inhoud dezer encycliek ?

Zooals na de Fransche Revolutie, zoo wordt ook nu een nieuwe wereldorde, een nieuwe maatschappijvorm geboren het aanschijn der aarde gaat weer worden vernieuwd, met ons of zonder ons, met de katholieke waarheid of zonder deze, maar 't wordt hernieuwd.

Toen scheurde het Liberalisme een oude maatschappij aan flarden, en bouwde een nieuwe samenleving op de grondslagen van het individualisme. Deze vrijmaking van het individu bracht veel goeds, maar nam even groote dwalingen met zich mede, dwalingen onder welker rampzalige gevolgen wij nu gebukt gaan.

Als reactie rijst nu omhoog het verlangen naar de gebondenheid. Het souvereine individu moet worden onttroond. Zoowel Communisme als Fascisme beiden eischen ze de onderworpenheid van het individu aan de gemeenschap.

In deze tijden van ommekeer, waarin de menschheid zich van oude dwalingen afkeert en nieuwe wegen zoekt, in deze tijden urgeert temeer de plicht van den katholiek om te zijn: het licht der wereld.

Sluiten