Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschennatuur geschapen — en deze menschennatuur is zoodanig, dat een maatschappij uit deze natuur voortkomend, vanzelf standen insluit.

Wat is nu stand?

De klassementaliteit is zoo diep doorgedrongen, dat men eenige moeite heeft zich hiervan een juist begrip te vormen. Al zoekende en redeneerende zullen we daarom trachten de juiste definitie van stand te vinden.

1°. Zoekende naar de juiste „stands"-definitie, is het goed eerst eens na te gaan, hoe de menschen over stand spreken. Men spreekt van hoogeren en lageren stand — de hoogheid van zijn stand ophouden — beneden zijn stand trouwen, enz. Dit hooger en lager is natuurlijk beeldspraak. Met „hooger" bedoelt men „voornamer"; en soms drukt men het ook zoo uit: „de menschen van hoogeren stand zijn voornamer". Hooger van stand wil dus zeggen: voornamer zijn, meer waardigheid hebben; dat iemand van een bepaalden stand is, wil zeggen: dat hij een bepaalde waardigheid of voornaamheid heeft.

Concludeerend moeten we dus besluiten: Stand is een bepaalde waardigheid, of voornaamheid, of waarde of perfectie.

2°. Nu komt de tweede vraag: Waar komt deze waardigheid vandaan? Het gaat over maatschappelijke standen, en dus gaat het over maatschappelijke waardigheid, over de waarde die iemand heeft voor de maatschappij. Vandaar is de vraag: waardoor hebben bepaalde menschen een bepaalden stand, een bepaalde waarde voor de maatschappij.

a. De oorzaak hiervan kan niet zijn het bezit wat iemand heeft. Uit het loutere feit, dat iemand bezittingen heeft, volgt heelemaal niet, dat hij een bepaalde waarde heeft' voor de maatschappij; immers hij kan het bijv.

12

Sluiten