Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende groepen niet tegenstrijdig zijn, maar elkaar aanvullen, wordt hier volkomen vervuld. Dat de ééne groep schepen geeft aan de samenleving en van dat product leeft, en een andere groep huizen verschaft, en een derde levert brood, enz. — dat is niet iets wat elkaar tegenwerkt, dat zijn geen belangen, die tegenstrijdig zijn. Integendeel! ze vullen elkaar aan, en hebben elkaar noodig, en houden elkaar in stand. De groep, die huizen verschaft, kan niet bestaan zonder de groep die brood levert, enz. Juist als groep verhouden ze zich tot elkaar en tot de samenleving, zooals de ledematen van het lichaam zich tot elkaar en tot heel het lichaam verhouden. Het oog ziet, de handen grijpen en werken, de voeten gaan, enz. — niet de minste tegenstelling bestaat er onderling; maar integendeel, ze vullen elkaar aan en hebben elkaar noodig, en ieder lidmaat, dat zijn taak niet vervult, beteekent schade en ongemak voor de andere ledematen en voor heel het lichaam; en ieder lidmaat, dat zijn taak vervult, komt daardoor aan de andere ledematen en aan heel het lichaam ten goede. Op gelijke wijze is het, dat de beroepsstanden zich ten opzichte van elkaar en van de samenleving verhouden.

Geheel anders echter staat het met de klassengroepeeringen.

Een groep, die bezit heeft, veronderstelt in het geheel niet een andere groep zonder bezit. Ze wordt daardoor ook niet aangevuld en gesteund. Integendeel! Wanneer naast een groep bezitters staat een groep zonder bezit, dan zal deze laatste de eerste benijden en trachten ook iets van dat bezit te krijgen door het aan de eerste groep te ontnemen. In plaats van elkaar te steunen en aan te vullen, zijn hun belangen innerlijk tegenstrijdig.

Er bestaan dus werkelijk groepen, die een innerlijk levende eenheid vormen door het ééne product wat ze

Sluiten