Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is toch hun vriend, — hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er zijn mannen met geld onder, hartelijke menschen, die van vrije lijfeigenen geen last hebben. En Balakirew moet vriend Modeste Petrowitsch een tactischen brief schrijven, waarin hem zeer redelijke voorstellen gedaan worden.

„Uw vriendschappelijk aanbod", antwoordt Modeste, ,,is zoo streng geformuleerd, dat ik de oprechte bedoelingen mijner vrienden zou miskennen, als ik het afsloeg. Dit lees ik uit Uw hartelijken en eerlijken brief. Voor zooiets dankt men met daden en niet met woorden en daarom is het nutteloos erover te schrijven. Als mijn toestand dusdanig was, dat ik niet wist, waar te gaan of te staan, of mijn hoofd neer te leggen, zou een ingaan op Uw voorstellen hierdoor reeds verontschuldigd zijn. Bij den tegenwoordigen stand van zaken echter voel ik me niet gerechtvaardigd, mijn vrienden onnoodig schrik aan te jagen en ze om den tuin te leiden. Uw vriendschap is me echter teveel waard om zoo te handelen.

Mijn middelen zijn ingekrompen, — dat is waar, doch niet in die mate, dat ik volkomen de mogelijkheid mis, zelf in mijn onderhoud te voorzien. Daar ik aan welstand, in menig opzicht zelfs aan weelde, gewend ben, verontrustte de toekomst me natuurlijk, en is het geen wonder, dat ik een zuur gezicht trok; waarschijnlijk zou het een ander in mijn omstandigheden ook zoo

Sluiten