Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intussen naderde het schip inderdaad, en toen zijn witte en bruine zeilen meer en meer zichtbaar werden, geleek het in zijn vlugge vaart een’ roofvogel, die gereed is op zijn prooi neder te schieten. Een bijgeloviger volk dan de Hollanders van die tijd zoude het voor een betoverd vaartuig hebben aangezien — er vertoonde zich geen menselijk wezen op het dek, en echter getuigde elke wending van een meesterlijke hand, die zijn richting bestuurde. Het was bijna, of die beide eenzame zwervers op de glinsterende oppervlakte van rol hadden gewisseld. De vervolgde scheen de aanvaller te zullen worden; doch Harbarts hand gaf het teken, en het seinschot viel van het Hollandse boord.

De vreemdeling beantwoordde het door het plotseling ophijsen ener bloedrode vlag, in welke een gouden dolk boven een’ omgekeerde beker en een gebroken verkeerbord geplaatst was.

„Houdt u goed, jongens! Voor de Staten en Prince Mouringh!” rièp Harbart tot zijn scheepsvolk; en de luide toejuiching, welke die weinige woorden vergezelde, werd eensklaps door een doodse stilte gevolgd. Doch het was niet de stilte der verslagenheid, — de naam des Allerhoogsten werd in den gebede aangeroepen.

„Amen! klonk het, en om de uitdrukking van een onzer historieschrijvers te bezigen, daarna dronck het schipsoolck malcanderen den dronck. der ghetrouwigheyt toe, en seylde lustig naer zynen vyandt.

„Sa, trompetter!” beval Harbart, „blaas luide ons Wilhelmus; hij wete, met wien hij te doen heeft.”

Onwillekeurig paarden zich de stemmen der bootsgezellen aan de schetterende tonen van het speeltuig, en het vaderlands gezang weerklonk over de golven der Ethiopische zee. Het roofschip was nog altijd op genoegzame afstand, om elke losbranding des geschuts vruchteloos te doen wezen; maar de blikken der matrozen tekenden hun ongeduld de ontstoken lont nog niet te mogen bezigen.

„Heinsz!” riep de bevelhebber den luitenant toe; — de jongeling voegde zich bij hem.

„Indien ik sneuvelen mocht, jongeman! gij kent uw pligt en

Sluiten