Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Gaarne voldeed ik aan het verzoek van den Uitgever, om een tweede druk van mijn leerboekje in gereedheid te brengen.

Dankbaar heb ik van de op- en aanmerkingen mijner geestverwanten gebruik gemaakt en hier en daar een kleine wijziging of aanvulling aangebracht, welke door gebruikers van den eersten druk met geringe moeite in den tekst bijgeschreven kunnen worden.

Ik hoop en vertrouw dat deze tweede oplage een even gunstig onthaal zal vinden als de eerste, welke getoond heeft in een behoefte te hebben voorzien, daar zij reeds in één jaar uitverkocht is.

Rotterdam, Januari 1914. A. B.

BIJ DEN DERTIENDEN DRUK.

In dezen druk, waarin eenige kleine wijzigingen, voornamelijk wat betreft de uitspraak, zijn aangebracht, is gebroken met het oude lettertype, waardoor ik hoop, dat het leerboek nog aan duidelijkheid heeft gewonnen.

Tevens betuig ik mijn dank aan eenige geestverwanten welke door hunne bemerkingen blijk hebben gegeven van hunne belangstelling in dit werkje.

Rotterdam, Januari 1930. A. B.

BIJ DEN ZEVENTIENDEN DRUK.

„De ondervinding is de beste leermeesteres", schreef nu wijlen de heer A. Blok in 1912 en thans, 24 jaar later, is wel ten volle gebleken, dat dit devies juist is geweest. Nu immers heeft die ondervinding ons geleerd, dat het leerboek goed was en tevens, dat ook een leerboek rekening moet houden met de wijziging der tijden en zich hieraan moet aanpassen.

Met genoegen heb ik mij van de opdracht van den uitgever gekweten om dit leerboek weer op de hoogte van onzen tijd te brengen. Gaarne spreek ik hier den wensch uit, dat nog velen profijt mogen hebben van het pionierswerk van den heer Blok, voor welks deugdelijkheid wel het meest pleit, dat zijn boek thans een zeventienden druk beleeft.

Rotterdam, Zomer 1936. M. DE VfAARD.

Sluiten