Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mia libro mijn boek gia libro zijn of haar boek

cia libro jouw boek nia libro ons boek

lia libro zijn boek via libro uw of jullie boek

sia libro haar boek ilia libro hun boek

Mi legas mian libron. Miaj libro/ estas belaj.

Verder heeft men in Esperanto het bezittelijk voornaamwoord sia dat gebruikt wordt in plaats van lia, sia, gia of ilia om na een voorzetsel of in het lijdend voorwerp aan te duiden, dat het onderwerp van denzelfden zin de bezitter is.

In plaats van mia libro zouden we kunnen zeggen: la libro de mi. Hieruit volgt dus, dat de ~a achter het persoonlijk voornaamwoord overeenkomt in beteekenis met het woord de (— van). Sia beteekent dan dus: de si: van zichzelf, terwijl lia beteekent: de li (van hem).

De regel voor het gebruik van sia luidt dus:

Men gebruikt alleen sia als men de Nederlandsche woorden zijn, haar of hun kan vervangen door van zichzelf. Anders vertaalt men lia, sia, gia of ilia.

Voorbeeld:

De moeder vergeet haar boek. (het boek van zichzelf)

La patrino forgesas sian libron.

De vader zit in zijn stoel, (in de stoel van zichzelf).

La patro sidas en sia sego.

De kat likt zijn poot. (de poot van zichzelf).

La kato lekas sian kruron.

De jongens wasschen hun handen, (de handen van zichzelf).

Le knaboj lavas siajn manojn.

Sia wijst het onderwerp van denzelfden zin als bezitter aan. Het staat dus zelf nooit in het onderwerp.

Haar moeder huilt. Sia patrino ploras.

Zijn moeder komt. Lia patrino venas.

Hun ouders komen. Iliaj gepatroj venas.

Men moet vooral in een samengestelde zin goed ontleden, of het zinsdeel met zijn, haar of hun geen onderwerp is:

Sluiten