Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kontente kun la hundo kaj la kato. Nia korpo konsistas el la kapo, la trunko kaj la membroj. Ni havas du okulojn por vidi, unu nazon por flari, unu buson por paroli kaj du orelojn por aüdi. En nia buso ni havas dentojn kaj langon. La birdego havas ungegojn. Ni havas la koron en la brusto, maldekstre. Tiu malfelica knabo estas lama, li ne bone povas marsi. La koloro de miaj haroj estas nigra. La ruga koloro de la haroj ne ciam estas malbela. Sur la verda kampo kuras multaj cevaloj. La knabineto kuras rapide al sia patrino kaj kisas sin. La infanoj de la najbaro iras ofte al la urbo. Viaj vangoj estas rugaj; cu tio estas pro la malvarmo? La stono havas multajn belegajn kolorojn. Kiom estas du kaj kvin?

Vertaal in Esperanto:

De zoon is met zijn vrienden in den tuin van den buurman. Ik geloof niet, dat de zoon van den buurman gelukkig is. Hij is bleek en zijn gelaat is droevig. De moeder leest en het jonge meisje luistert naar haar lieve stem. Wij hebben 4 ledematen: 2 armen en 2 beenen. Wij zien met de oogen en ruiken met den neus. Deze jongen kan niet spreken, hij is stom. Menschen, die (kiuj) niet kunnen spreken en ook niet kunnen hooren, zijn doofstom. De kleur van zijn wenkbrauwen is zwart en van zijn snor wit. Hun grootouders zijn zeer oud. In den tuin groeien vele bloemen. Wij gaan den tuin in. De tante kust haar nichtje en het kindje schaterlacht. De blinde menschen kunnen lezen door middel van het gevoel. Haar oom en zijn vrouw (echtgenoote) spreken met mijn grootvader en zijn vriend. Mijn vriend is in den tuin, maar ik zie hem niet. Mijn moeder is een vriendin van uw tante.

VIJFDE LES.

De Telwoorden.

De telwoorden worden onderscheiden in:

1. Hoofdtelwoorden, welke zijn: nulo — 0, unu = 1, du = 2, tri = 3, kvar = 4, kvin = 5, ses = 6, sep = 7, ok = 8, naü = 9, dek — 10, cent = 100 en mil — 1000. Deze getallen zijn onveranderlijk.

Esperanto 'twintig lessen. 3

Sluiten