Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pezi wegen (zwaai desegni teekenen

zijn) gliti glijden

[onoverg.] tiri trekken

pesi wegen (gewicht preni nemen

bepalen) lasi laten

[overg.] teni houden

pentri ■ schilderen kovri bedekken

skulpti beeldhouwen kien waarheen

Vertaling:

Gardenisto. ludilo, flugilo, policestro, balailo, sovelilo, trancilo, tondilo , hakilo, glitiloj, malakra, malplena, malutila, utileco kapableco, mangilaro, skribilaro, desegnajo, skulptajo, pentrajo, florpoto, anstataüi, balaajo.

Vertaal in Esperanto:

Burgemeester (hoofd eener stad), maatstok, geneesheer, kamer' meisje, slotenmaker, meubelmaker, kok, keukenmeid, zaag, zeis, naald, naaister, strijkijzer, strijkster, gewicht, zwaar (veel wegend), schilder, beeldhouwer, tang (om te nemen), heft (om te houden), deksel, ontblooten.

Vertaling:

La trancilo trancas bone, car gi estas akra. Antaü du tagoj mi vizitis vian patrinon, kaj mia vizito faris al si plezuron. Cu vi jam trovis vian teleron? Tiu afero ne tusas min. La birdo flugis en la cambron, kiam mi malfermis la pordon. Nun gi flugas en la cambro. Kien vi iras? Mi iras en la gardenon. Mi metis la manon sur la tablon. Mi volis havi dekduon da ovoj. La trancilo estis tre malakra, mi ne povis tranci per gi la viandon. La skribilaro estas sur la skribotablo. La servistino metis la mangilaron antaü mi sur la tablon. Mi gratulis mian kuzinon pro la naskigtago de Sia patrino. La infanistino eniris kun la infanoj en la gardenon. Duinmalbela vetero oni povas facile malvarmumi. La hundo trakuris la straton. Kiam la gardenisto eniris la gardenon, li vidis grandan hundon, kiu ludis kun la infano de lia mastro. Tiu ludilo kostas du guldenojn. La birdoj flugas per la flugiloj. La malrica virino demandis por paroli kun li. Mi balais la malpurajojn sur la planko, kaj nun mi lavos la mangilaron. La tondisto tondis miajn harojn

Sluiten