Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dormi slapen ekdormi inslapen.

krii roepen ekkrio uitroep.

kanti Zingen ekkanti aanheffen, beginnen

te zingen

Re- duidt een herhaling der handeling aan, bijv.: vidi zien revidi weerzien,

veni komen reveni terugkomen,

trovi vinden retrovi opnieuw vinden,

weervinden

Leer van buiten:

koverto omslag, couvert admono vermaning

historio geschiedenis dubi twijfelen

fabelo vertelling konsili aanraden

fablo fabel demandi vragen

verso versregel respondi antwoorden

poeto dichter silenti stilzwijgen

poezio dichtkunst mensogi liegen

teatro schouwburg prepari bereiden

dramo drama montri toonen,

verko werk (letter- aanwijzen,

kundig) laten zien

muziko muziek rakonti vertellen

kolego ambtgenoot, kalkuli rekenen

collega rekompenci beloonen

majstro meester (in admiri bewonderen

zijn kunst) puni straffen

profesoro leer aar, ordoni gebieden

professor parkere van buiten

spirito geest vane tevergeefs

animo ziel hazarde toevallig

prudento rede, verstand prosperi bloeien, geluk-

kapabla bekwaam ken, slagen

diligenta vlijtig aroganta aanmatigend

saga wijs perfidi verraden

severa streng vitrokahelo glasruit

antikva oud, antiek kapti vangen

Sluiten