Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anstataü en por worden altijd gevolgd door de onbepaalde wijs, bijv.:

Anstataü babiladi, laboru = Inplaats van te babbelen, werk.

Mi venas por vidi = Ik kom om te zien.

Antaü ol kan gevolgd worden door de onbep. wijs, en door de aant. wijs, bijv.:

Antaü ol foriri, li diris: = Alvorens weg te gaan zei hij:

Antaü ol li foriris, li diris: = Alvorens hij weg ging, zei hij:

Se wordt gevolgd door de voorwaardelijke wijs, wanneer men zich bevindt voor een twijfelachtige zaak, afhangende van een veronderstelling of voorwaarde, bijv.:

Se vi volus, vi estus felica = Indien gij wildet, zoudt gij gelukkig zijn.

Na se gebruikt men den uitgang us, als de zin in het Nederlandsch in den verleden tijd staat:

Als hij ziek was, bleef hij wel in bed.

Se li estus malsana, li restus en la lito.

Na se gebruikt men den uitgang os» als de zin in het Nederlandsch in den tegenwoordigen tijd staat:

Als ik tijd heb, kom ik vanavond naar je toe.

Se mi havos tempon, mi venos al vi hodiaü-vespere.

Por ke wordt altijd gevolgd door de aanvoegende wijs, bijv.:

Por ke oni rekompencu vin, konvenas, ke vi gin meritu = Opdat men u beloone, betaamt het, dat gij het verdient.

Opmerking: De voegwoorden, evenals de betrekkelijke voornaamwoorden, worden altijd door een komma voorafgegaan. Het is in het Esperanto regel, in den zin een komma te plaatsen, waar die ook in het Nederlandsch voorkomt.

Wanneer het voorzetsel zonder gevolgd wordt door de onbepaalde wijs, dan wordt het vertaald door ne met het deelwoord, bijv.:

Zonder te groeten ging hij heen = Ne salutante, li foriris.

Uitdrukkingen met dan ook, zooals: wie dan ook, wat dan ook, waar dan ook, worden vertaald door ajn, bijv.:

Kiu ajn faros gin = Wie het (dan) ook zal doen.

Kion ajn vi faros = Wat gij (dan) ook zult doen.

Kie ajn vi estos = Waar gij (dan) ook zult zijn.

Sluiten