Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertaling:

Parfumisto, aera, brilo, brili, fluidajo, fulmotondro, duoninsulo, cielarko, sunsubiro, duonfrato, forgisto, bruligebla, misaüdi.

Vertaal in Esperanto:

Teruggaan, terugzenden, opnieuw zenden, terugbetalen, opnieuw betalen, zich belachelijk maken, een klein hongerig meisje, beschaving, krankzinnigheid, vervelend, schurkenstreek, muggebeet, bescheidenheid, ambachtsman.

Vertaling:

La patro dividis inter ili cion, kion li posedis. Si metis glacion en mian glason. Mi jus ricevis leteron de mia familio, kiu petas, ke mi tuj revenu hejmen. Sur la stuparon, kovritan per irtapiso, la servistino faligis la malpuran akvon. Kvazaü morta si falis teren. En somero la salmoj nagas en la riverojn; post kelkaj semajnoj ili renagas en la maron. Ili foriris dum la suno jetis sian lastan radiaron sur Ia kamparon. Laboradu, la laboro donas la plej certan renton. Si gajnis sufice por vivi per kudrado, lavado aü ia alia laborado. Simio estas tre scivolema kaj gi faras cion, kion gi vidas. Ne turmentu viajn instruistojn, sed klopodu, kontentigi ilin per via laborado. En Hindujo estas mangata muite da rizo. Por jugi juste, oni devas scii guste, kio okazis. La trompisto logis muite da klientoj, car li logis en belega domo. Tiu malsaga knabo metis pecon da peco en sian poson. La hundeto kuris tien kaj reen. Si rakontis la sekreton al unu el siaj fratinoj kaj tiam mi baldaü eksciis gin. Oni devas aerumi, car oni preskaü sufokigas tie ci pro la fumo.

Vertaal in Esperanto:

Door kouvatten heeft zij haar stem verloren. Hij is een vervelende vent. De man zeept zijn gezicht in en scheert zich daarna. Wilt gij mij uw manchetknoopen laten zien? Ik verzocht eenigerlei opheldering. Zeep zal een neger niet wit maken. Laat Johan komen om mijn koffer te dragen. Men richtte in het park een standbeeld van den koning op. Om de bloemen te plukken, bukte hij zich voorover. Een driedubbele draad zal niet spoedig breken (vaneenscheuren). De arbeid maakt de menschen moede en de menschen,

Esperanto twintig leasen. 3

Sluiten