Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Super la grandaj riveroj oni konstruas pontojn, car transiro per pramo daüras tro longe al la rapidema aütomobilisto.

La fervojoj formas largan reton sur la tuta terglobo.

Trans la marojn oni ankoraü ciam vojagas per sipo. Sed ankaü tiuj estas grave modernigitaj.

Anstataü velsipoj nun estas uzataj nur vapor- kaj motorsipoj.

Inter tiuj ekzistas veraj gigantoj, kiuj povas transporti samtempe centojn da pasageroj.

Kiam la sipo estas antaü la marbordo, la piloto sursipigas, kiu sendangere kondukas gin internen.

La mondhaveno de Roterdamo estas tre moderne ilarprovizita. Oni trovas tie flosantajn dokojn, elektrajn arganojn kaj grenelevatorojri.

Kiam ni deziras vojagi per la vagonaro, ni iras al la stacidomo, acetas bileton ce la giceto, preterpasas la kontroliston kaj envagonigas.

La konduktoroj staras ankoraü sur la perono; ili fermas la vagonpordojn, la staciestro signalas kaj la lokomotivo ekmovigas.

La vagonaroj veturas sur fervojdigoj kaj viaduktoj; kelkfoje ili iras tra tuneloj. En eksterlandaj urboj oni havas subterajn fervojojn.

La plej moderna speco de vagonaroj estas la vagonaro, movata per Diesel-motoroj.

Sluiten