Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

steed, dan aan het aanvoelen van het doel der beweging.

Zoo zal voor het hengelonderricht het droogzwemmen wel van waarde kunnen zijn, indien althans onmiddellijk na de oefening op het droge dezelfde oefening in het water herhaald wordt.

Wij achten de beteekenis van het droogzwemmen niet bijzonder groot, al is het ongetwijfeld waar, dat door middel van droogzwem-oefeningen de leerling een goed beeld van den zwemslag is te geven en hij gemakkelijk de te volgen bewegingsbaan kan leeren. De daarbij door den instructeur te geven aanwijzingen en te maken opmerkingen zullen de leerlingen de oefeningen in het water vergemakkelijken, omdat zij vertrouwd zijn geraakt met bepaalde uitdrukkingen en aanwijzingen en daardoor in het water vlugger de bedoeling van de een of andere opmerking begrijpen.

Voorts kan het droogzwemmen wel eens goede diensten bewijzen als middel om een leerling het verschil tusschen een foutieve en goede beweging duidelijk te demonstreeren.

Maar overigens achten wij het droogzwemmen vrij waardeloos, omdat zwemmen leeren moet zijn het langs den weg van het gevoel benutten van den door het water geboden weerstand. Dit gevoel missen de leerlingen bij het droogzwemmen geheel.

Onder invloed van de natuurlijke methode voor zwemonderricht, welke methode thans vrij algemeen in ons land worden toegepast is de omvang van het droogzwemmen aanzienlijk verminderd.

Hengelmethode.

Daar het nu eenmaal niet mogelijk is alle leerlingen in klassikaal verband te vereenigen zal het individueele onderwijs, zoolang het zwemonderricht nog niet in het leerplan der scholen is opgenomen, blijven bestaan. En omdat van den zwemonderwijzer niet verwacht kan worden, dat hij met iederen leerling te water gaat, zal voor het individueele onderricht voorloopig nog wel volop gebruik worden gemaakt van het hengelapparaat.

Dit zal temeer het geval zijn, omdat tal van inrichtingen in ons land nog zeer primitief zijn en andere methoden van zwemonderwijs niet of zeer moeilijk kunnen worden toegepast.

Aan den hengel zijn tal van bezwaren verbonden. Wij hebben

Sluiten