Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WEDSTRIJDZWEMMEN

Het wedstrijdzwemmen is in ons land sterk ontwikkeld. Door de groote uitbreiding, welke aan het aantal zweminrichtingen is gegeven worden des zomers tientallen wedstrijden op één Zondag gehouden. Het spreekt vanzelf, dat slechts enkele wedstrijden uit een sportief oogpunt bezien interessant kunnen zijn. Het is nu eenmaal niet mogelijk, dat aan de verschillende nummers steeds door gelijkwaardige krachten wordt deelgenomen, waardoor een spannende strijd ontstaat. In zekere zin is dit een gelukkig verschijnsel, omdat als gevolg hiervan op de meeste zwemwedstrijden slechts enkele baannummers worden ingelascht en de meeste tijd wordt beschikbaar gesteld voor programma-nummers, die den deelnemers meer bevrediging schenken en voor de toeschouwers aantrekkelijker zijn. Daardoor gaat het wedstrijdkarakter wel wat verloren en kan beter van een zwemfeest dan van een zwemwedstrijd gesproken worden.

De zwemfeesten zijn heel wat aardiger dan de wedstrijden, ondanks de records, welke op de wedstrijden dikwijls gebroken worden en de verovering van de kampioenschapstitels. De vraag rijst zelfs of de zwemfeesten, waaraan vrijwel iedereen, die de zwemkunst machtig is en zich in het water thuis gevoelt kan deelnemen voor de deelnemers uit een oogpunt van gezondheid en ontspanning niet heel wat beter zijn. Wij kunnen de zwemfeesten meer waardeeren dan de wedstrijden. Het doel van de wedstrijden is zoo geheel anders dan van de zwemfeesten. Bij de wedstrijden staat de prestatie voorop, bij de feesten de ontspanning van allen, die daaraan deelnemen. Bovendien wordt op de zwemfeesten bij het meerendeel der nummers een veel grootere alzijdige prestatie gevraagd dan bij het baanzwemmen het geval is.

Het bestek van dit boekje laat niet toe een volledige opsomming te geven van alle nummers, welke voor dergelijke zwemfeesten in aanmerking kunnen komen. Wij dienen ons derhalve tot enkele grepen te bepalen.

Een pushbalwedstrijd tusschen twee partijen van 10 a 20 zwemmers is voor een dergelijk feest en voor de partijen en voor de toeschouwers een zeer aantrekkelijk nummer.

Hetzelfde kan gezegd worden van het hindemiszwemmen. De hindernissen kunnen bestaan uit tonnen, balken of netten, in het kort allerlei voorwerpen, waar de zwemmer tusschendoor, overheen

Sluiten