Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZWEMBOND

van zijn taak beschouwd, al moet daar dan ook terwille van de vereenigingen de meeste tijd en aandacht aan gegeven worden.

Intusschen wordt al datgene, dat met de propaganda voor de zwemkunst en met de verbreiding van het zwemmen verband houdt, zeker niet verwaarloosd en worden jaarlijks groote bedragen voor deze werkzaamheden beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden, welke heel wat meer omvatten dan men zoo oppervlakkig beschouwd zou meenen, worden door den Bond uitsluitend uit sociale bewegingen verricht en moet als een toevallige gelukkige bijkomstige omstandigheid beschouwd worden, dat de vereenigingen en de Bond daarvan voor een belangrijk deel ook zelf de vruchten plukken. Het doel der propaganda is en blijft het welzijn van het Nederlandsche volk te dienen. Daarom verdient de Bond de steun van allen, die met hem de verbetering van de lichamelijke vaardigheid van ons volk zien als één der voornaamste middelen om het welzijn van het volk te dienen.

Het groote aantal leden en de zeer omvangrijke werkzaamheden hebben den Bond genoodzaakt de decentralisatie zoover mogelijk door te voeren. De Bond is verdeeld in afdeelingen, de afdeelingen in kringen, terwijl een groot aantal commissies den Bond terzijde staan. De voornaamste hiervan zijn: de Propaganda-commissie, de Commissie voor het Zwemonderwijs, de Commissie voor Schoolzwemsport, de Waterpolo- en Technische commissie. De werkzaamheden van het Bondsbestuur bepalen zich hierdoor voor een belangrijk deel tot het leiding geven aan- en het controleeren van de afdeelingen en commissies. Op zichzelf is dit reeds een zeer omvangrijk werk en daar komen nog bij de werkzaamheden, welke het Bondsbestuur niet aan anderen kan en mag overlaten.

De naam van de verschillende commissies zegt doorgaans reeds met welke werkzaamheden de commissie is belast. Zoo is de Waterpolo-commissie belast met de geheele organisatie en de regeling der competities van het waterpolospel, de Technische commissie met de leiding en het toezicht op de wedstrijden, de Spring-commissie met alles wat bij het schoonspringen te pas komt. De Trainings-commissie heeft tot taak zorg te dragen, dat onze zwemmers en spelers in de interland wedstrijden een goed figuur slaan, terwijl de Record-commissie de records bijhoudt.

De Propaganda-commissie is in drie sub-commissies verdeeld n.1. één commissie van advies voor zwembadenbouw, één commis-

Sluiten