Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw veld van werkzaamheid, zij nam voor haar afdeeling bevrachting goeddeels het eigen vervoer in handen. Ook het teekenen van dit contract vorderde maar enkele oogenblikken; de zaak was degelijk voorbereid. En hoe belangrijk haar handteekening dien avond opnieuw was, dat was daar op het notariskantoor nauwelijks merkbaar. Toen Notaris Hanekroot ook deze stukken opborg, stond Cato op en zei rustig: ā€˛Mijne Heeren, ik ga nu ook weg; mogen deze besluiten tot ons aller welzijn bijdragen." En werkelijk ging ze. En die anderen hadden respect voor dit vrouwmensch uit een stuk, dat was hun onderwerp gedurende hun verder samenzijn. Welke man doet haar dat na? Voor haar heengaan hebben zij haar hartelijk gecomplimenteerd, met dit voorspoedig begin.

Alzoo: midden zomer werden die twee contracten geteekend en op Dinsdag 17 September 1918 verscheen in de Staatscourant de acte van oprichting der Naamlooze Vennootschap v/h Pieter Bon's Scheepsbouwmaatschappij en Dokbedrijf, gevestigd te Krimpen a/d Lek. De O.A.I.M. zag na de precaire voorvallen in Rusland na den vrede van Brest Litowsk aan 't eind van 't vorige jaar nieuwe mogelijkheden op Odessa. Revolutie of niet.... hout zou immer uit Zuid-Rusland verscheept moeten worden. Maar dertien dagen daarna, op Maandag 30 September, sloot Bulgarije met de Entente in Saloniki den wapenstilstand: Duitschland werd in de isolatie gedreven.

Cato vernam het bericht, toen ze op de Fop Smit van Krimpen naar Hendrik Ido Ambacht voer. Ze luisterde naar wat de menschen zeiden. Kwam Duitschland werkelijk den ondergang nabij ? Zou het machtig Keizerrijk nu, na vier jaren strijd op zooveel fronten, uit elkaar geslagen worden? Ze kon dit niet bevatten; de groote politiek ging zoo verre langs haar heen. Ze luisterde maar.

Doch 's avonds alleen met de krant, begon het tot haar door te dringen: er groeide mogelijkheid, dat de oorlog

Sluiten