Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och edel wijf, nu laet mi hoeren:

895 Hoe sidi comen in dit lant?

De jonge joncfrouwe Damiet.

O Esmoreit, wel scoene wigant,

Mi dochte ic hadde u gheme gewen. vadat®tt

Maer en mochte mi niet ghescien, «"ïpSet «L

Ic en moeste daer omme liden pijn. J® en - tenziJ lk-

x- j liden pijn = moeite

900 Doen maectic mi als een pilgherijm mï£tk> mi - ver-

Bnde come al dus ghedoelt doer dlant, gSSuM = ^dooid.

Ende nam Platns metter hant, metter - bij de.

Dat hi sonde mijn behoeder sijn.

De jonghelinc.

Waer sidi, lieve vader mijn?

905 Comt tot hie, ghi moetse scouwen, hte = hier.

Die vol minnen ende vol trouwen Haer herte tote mi waert draecht.

Het es recht dat si mi behaecht: bebaeoht = ïiei ie.

Si heeft soe vele doer mi ghedaen. doer = TOOr- om wlUe

° van.

De coninc.

910 Soe willicse met blider herten ontfaen.

Sijt wille come, Damiete wel scoene,

Ghi selt in Cecilien crone

Draelien boven al die leven. vb. 913 boven aiie

andere levende jonk-

Ic salse minen sone op gheven,

^ ° 7 vs. 914: Immers ik zal

915 Ende ghi selt seker werden sijn wijf. Mon'oïenira^m011

Want ic hebbe soe ouden lijf,

Dat iese nemmeer gbedragen en can. ic«e = ni. de kroon.

Sluiten