Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij van op de kansel, zoals thans nog gebeurt? Neen. Chrysostomus stond gelijk de redenaars der oudheid op een verheven vlak, de Bêma, bezijden hetgeen we tegenwoordig zouden noemen het hoogaltaar. Daar stond de troon van den bisschop en in een halve cirkel er rond geschaard enkele leuningstoelen voor priesters en diakens voorbehouden. Wanneer het ogenblik van de onderrichting gekomen was, stond de spreker van zijn zetel op, deed enkele schreden naar voren, zodat hij ten voeten uit zichtbaar was voor heel de menigte. Niet zelden ook koos hij de ambo van den voorlezer, meer in het midden van de kerk. Van daar droeg zijn stem verder over de wijdte van de tempel, zodat zijn luistergraag publiek alles beter kon horen.

Uit deze omstandigheden blijkt al dat Chrysostomus in onmiddellijk contact stond met zijn hoorders. Dit contact werd nog verinnigd door het feit dat hij zijn preken niet memoriseerde, wat ten duidelijkste blijkt uit de gewone en de meer buitengewone preken welke hij heeft gehouden. Als voorbeeld van de eerste leze men b.v. de inleidingen, vooral die over de aalmoes, over den duivel als verzoeker, over de woorden van Christus: ,,de Zoon doet niets uit zich zelf" en nog vele andere, waar de dagelijkse gebeurtenissen de beste onmiddellijke voorbereiding voor vormden. Het volgend exordium 1) verdient nog de aandacht om de eenvoud waarmee hij de welwillendheid der hoorders opwekt. „Zwak ben ik en arm en ongeschikt tot woorden van onder-

i) Begin, aanhef ener rede.

Sluiten