Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: Lucas 18 : 9—14:

En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:

Twee menschen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.

De farizeeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere menschen, roovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar.

Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de oogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!

Ik zeg ulieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die: want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Lezen: Lucas 15 : 11—32.

Zingen: Psalm 25 : 3.

Gezang 199:2 (nieuwe bundel: Gez. 165:2).

Sluiten