Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar van degenen die er vóór mij geleefd hebben — ik denk aan Abraham, Mozes, David, Elia, Jesaja, Jeremia e.a. — was er geen een grooter dan Johannes den Dooper. Met de komst van mij, Jezus Christus, is de situatie echter totaal veranderd. Want met mij is de Messias in de wereld verschenen, en de geringste die na mijn komst leeft, is grooter dan de grootste, die vóór mijn komst geboren is. Johannes hield alleen de deur van het nieuwe Rijk open; hij ging er zelf niet in. De geringste in de orde van den Messias is altijd nog grooter dan de grootste die er slechts voorstaat.

Intusschen, Johannes moge wegvallen bij den geringste in het Godsrijk, in ander opzicht is hij toch ook weer de eerste. Want met de prediking van Johannes, en nog steeds, houdt het Godsrijk zijn intocht. Het Nieuwe Verbond begint met den Doop van Johannes.8) Van de dagen van Johannes den Dooper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen met kracht door, en het zijn de krachtigen die het grijpen. Alleen zij die er alles voor over hebben, die alles verkoopen om de parel van groote waarde te bezitten, gaan het Godsrijk binnen. Niet gij, voorzoover gij groot zijt in het „aanschouwen", en het werk van den heraut van het Godsrijk, dien gijzelf verwonderd hebt aangestaard, nu veroordeelt op grond van zijn momenteele twijfel en inzinking. Gijlieden zijt als de kinderen op de markt van Kapernaüm, op wie er nooit te rekenen valt, en die voortdurend alles naar hun hand willen zetten.

In uw ontrouw en afvalligheid vergeet gij, dat al de profeten en de wet geprofeteerd hebben tot Johannes. Het Rijk van God is wel lang alleen voorzegd, maar nu, met den Dooper, is de voorlooper verschenen. Hij staat als het ware op de landtong tusschen profetie en vervul-

H 4

Sluiten