Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen wij, direct of indirect, door de getuigenissen uit den discipelkring.

* * *

„Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden."

Tweeërlei doel ligt er dus in het „stellen van den kring: de discipelen moeten „met Hem zijn en Hij moet hen kunnen „uitzenden". In den kring is dus geweest een element van concentratie en van expansie, een middelpuntzoekend en een middelpuntvliedend streven, een beweging naar Christus toe en een beweging van Hem uit, een uit de menschenwereld getrokken worden in de sfeer van Jezus, en een uit de sfeer van Jezus gezonden worden naar de menschenwereld, een verstild verkeeren in de gemeenzaamheid met Hem, die den Vader openbaarde, en een getuigend uitgaan om de boodschap der genade door te geven, een luisterende mystiek en een heldhaftige activiteit, een verkwikkend isolement, en een inspannend verkeer in de wereld.

★ ★ ★

„Opdat zij met Hem zouden zijn".

Dat heeft beteekenis gehad voor Hem en voor hen.

Voor Hem. Want er moest zijn een milieu, waarin Hij zich „vrijuit" zou kunnen uitspreken.9) Het was Hem noodig, dat Hij het „incognito", waarmede Hij verscheen, in den kleinen kring bij tijden aflegde. In de hoogste en in de diepste momenten werd het twaalftal samengetrokken tot den nog kleineren kring van drie: Petrus, Jacobus en Johannes. 10) Hij die zoo gevoelig was voor het ongeloof, dat Hij eenmaal geen wonderen kon doen vanwege het ongeloof, dat in Nazareth rondom Hem als een belem-

Sluiten