Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft tusschen Jezus en hen; zij gevoelen zich één met Hem en weten, dat zij in Christus mede in den hemel gezet zijn.

En zoo kan 't ook worden voor ons; want dat Jezus Christus ten hemel is gevaren, beteekent, dat de wereld met God is verzoend en dat de menschheid in den hemel is geplaatst en dat het leven Gods op aarde is geopenbaard.

Natuurlijk gaat dit niet buiten den mensch om.

De weg naar den hemel gaat door den dood heen; ik bedoel hiermede niet het sterven, dat een eind aan ons aardsche bestaan maakt, maar het dood zijn voor de zonde, zooals het in die bekende versregels gezegd wordt:

„Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven in Uw kruisdood meêgekruisigd sterven en herboren — opgestaan achter U ten hemel gaan".

Paulus drukt zich zoo uit: „Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Bedenkt wat boven is, niet wat op aarde is, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God."

De hemelvaart van Jezus Christus zegt ons: gij hoort in den hemel thuis, op aarde zijt gij gasten, menschen, die daar tijdelijk vertoeven om hun taak te volbrengen in den

kring, waar zij door God zijn geplaatst.

★ ★ ★

Wij kunnen niet blijven staan op den berg der hemelvaart, het leven roept ons. Het gaat ons als de discipelen, die eens met Jezus op den berg waren, toen Hij voor hun

Sluiten