Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taan. Door de geboorte is een kind voorbeschikt op zijn ouders te lijken, maar deze gelijkenis komt pas tot ontwikkeling door den dagelijkschen omgang, 't Heeft niets met imitatie te maken; daarin zit altijd een groot deel opzettelijkheid. Hier is alleen natuurlijke ontplooiing. Dit navolgen is wel een der mooiste levensverschijnselen, niet alleen bij het kind, maar later ook bij den man en de vrouw.

Een heel duidelijk voorbeeld van dit diepere navolgen is het goede huwelijk, een in zich opnemen en zelfstandig verwerken van elkanders diepste wezen. Alle imitatie werkt hier bespottelijk, ze houdt ook geen stand. Het in-> nerlijke navolgen echter wordt met het klimmen der jaren steeds sterker, zóó sterk zelfs, dat het kan gebeuren, dat na een lang leven van vertrouwden omgang oude gelieven elkanders gelaatstrekken gaan vertoonen.

Ieder geestelijk mensch kent perioden in zijn leven, die beheerscht worden door bepaalde mannen of vrouwen, 't zij in omgang, t zij door boeken. Ze hebben zoo n sterk geestelijk overwicht, dat zij een stempel drukken op anderen. Er zijn niet veel menschen, boeken, die dit vermogen bezitten. Hun invloed kan benauwend zijn. Eerst zit je er onder; in den kinderlijken imitatietijd, straks ga je er doorheen, de diepere navolging. Je neemt hun invloed op in je bloed. Zij geven je een bepaalde gelaatsuitdrukking.

Het is de groote beteekenis van den bijbel, dat hij een gansche reeks van groote profetische naturen geeft, die in een bepaalden leeftijd beslag leggen op de ziel. Omgang met den bijbel brengt ontzaglijke verrijking van het zieleleven, omdat ieder daar zijn schutspatroon vindt.

Wanneer wij in de kerkgeschiedenis de groote geestelijke stroomingen nagaan, vinden zij allen haar uitdrukking in kernfiguren, die op breede scharen beslag legden.

Sluiten