Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANSPR.H. V. STRAFBAAR FEIT — ACHTD. RIJB.

voortvloeiende aansprakelijkheid bestaan. D.w.z., als de benadeelde:

le. de schade wil vorderen na afloop van den termijn van één jaar;

2e. een hooger bedrag aan schade wil vorderen dan 500 gulden;

3e. de schade wil vorderen als hiervoren genoemd onder c;

dan moet hij de vordering instellen op grond van onrechtmatige daad. In dat geval moet de schuld van den eigenaar, en/of houder en den bestuurder worden bewezen. (Art. 31 Wet.)

Aansprakelijkheid voor strafbaar feit.

De eigenaar of houder van een motorrijtuig is aansprakelijk voor de door den bestuurder gepleegde verkeersovertredingen of -misdrijven, tenzij:

bekend is wie de bestuurder is of deze aan den Ambtenaar van het O.M. op diens aanmaning is bekend gemaakt, of

de eigenaar of houder aannemelijk maakt, dat tegen zijn wil van het motorrijtuig is gebruik gemaakt en hij dat gebruik niet heeft kunnen beletten. (Art. 40 Wet.)

Achtdaagsch rijbewijs.

Aan een bestuurder van een motorrijtuig met een buitenlandsch kenteeken, niet in het bezit van een internationaal rijbewijs, kan bij inkomst in Nederland door de douane een rijbewijs worden verstrekt, geldig voor 8 dagen, te rekenen van den dag van afgifte. Het buitenlandsch kenteeken moet op het bewijs staan vermeld.