Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTING STABEL.

" Kolom II. Kolom III. Kolom IV. Kolom V. Kolom VI. Kolom VII.

p Bakfietsen en rijwielen

J2 Motorrijtuigen op meer dan twee wielen. Motor- Aanhangwagens. Rijwielen. met zij- of achterspan- Wagens.

Q tweewielers. wagen.

HH

32. De in deze tabel voorgeschreven lichten 32. De in deze 32. Als in kolom II. 32. Geen verlich- 32. Als in kolom II. 32. Als in kolom II.

behoeven niet te worden gevoerd door: tabel voor- ting behoeft

a. stilstaande voertuigen, die zich in een geschreven te worden ge-

„5 bebouwde kom bevinden binnen een lichten be- voerd door:

" afstand van 30 m van de plaats van hoeven niet a. stilstaande

S den weg, waarboven een ontstoken te worden rijwielen;

5 lichtpunt, behoorende tot de open- gevoerd door b. door rijwie-

§ bare verlichting, aanwezig is; a, stilstaan- len, gebezigd bij

^ b. stilstaande voertuigen, die zich be- de motorrij- militaire oefe-

g vinden op kennelijk als zoodanig aan- wielen; ningen;

w geduide parkeerterreinen binnen be- b. motorrij- c. door rijwie-

bouwde kommen; wielen, ge- len, gebezigd bij

S c. voertuigen, gebezigd bij militaire bezigd bij dienstverrich-

m oefeningen, voor zoover afwijking is militaire oe- tingen der Rijks-

ïd gelast. feningen en gemeente-

pq voor zoover politie;

> afwijking is d. door rijwie-

£ gelast. len, gebezigd bij

W dienstverrich-

S v tingen van ambtenaren van in-

5 voerrechten en

< accijnzen;

^ e. door rijwielen, gebezigd bij

g den dienst der

politietroepen,

< een en ander w voor zoover ^ door het bevoegde gezag afwijking is gelast.

q 33. Bermlichten, richtlichten, mistlichten en 33. Als in kolom

m dergelijke mogen worden gevoerd, mits II.

zij geen ander dan geel of wit licht uitW stralen en behoudens het bepaalde bij

£ punt 36. Zij moeten zijn aangebracht

pi niet hooger dan 1.20 m boven het weg-

>-* dek.

H-J

§

w

03