Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. GRAAD

GEHEIM SECRETARIS

Deze graad behandelt de hernieuwing van het verbond van eeuwigdurenden vrede en blijvende vriendschap tusschen Koning Salomo en Koning Hiram van Tyrus. Een der getrouwen van Salomo, die op overtuigende wijze blijken heeft gegeven van verknochtheid aan zijn vorst, treedt daarbij op als Geheim Secretaris. In het vertrek, waar deze gebeurtenis zich afspeelt, is de trias van dezen graad aangegeven door drie letters, welker beteekenis is : Verbond, Belofte, Volmaking. Om daartoe te geraken zijn noodig de drie groote deugden : Geloof, Hoop en Liefde, waarop wijzen de drie dooreengevlochten driehoeken van het bijou van dezen graad.

7°. GRAAD PROVOOST EN RECHTER

De graad van Provoost en Rechter werd door Salomo ingesteld omdat het bij een zoo groot aantal werklieden, als werkzaam was bij den tempelbouw, noodig was maatregelen te treffen tot het handhaven van orde en tucht. Eene in de rechtzaal geplaatste weegschaal moest de Rechters ten allen tijde herinneren aan hun plicht rechtvaardigheid te betrachten. In die zaal bevond zich tevens eene ivoren doos, inhoudende alle teekeningen en verdere gegevens voor den tempelbouw.

In zijne belofte geeft de candidaat uiting aan de hoop, dat God hem de kracht zal geven steeds waarheid, rechtvaardigheid en onpartijdigheid te betrachten. Hij wordt bekleed met een wit schootsvel, omboord met rood, dat in het midden een zakje heeft tot het bewaren van een sleutel, waarmede de hiervoren bedoelde ivoren doos kan worden geopend. Op dat zakje zijn eene roode en eene witte roos 1) geborduurd. De roode roos is het symbool van Hiram Abiff's vergoten bloed, de witte roos van de onschuld der Broeders.

i) Dit is een van de weinige plaatsen, zoo niet de eenige, waar in de ritualen gesproken wordt van eens witte roos.

Sluiten