Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. GRAAD OPZICHTER DER GEBOUWEN

Opdat alle krachten zouden worden ingespannen om een zoo verheven werk als den tempelbouw op waardige wijze te voltooien en in stand te houden werd door Salomo voor elk der 5 bouworden een hoofd aangewezen met de titel van Architect of Opzichter der Gebouwen.

In het rituaal van dezen graad wordt o.m. gewag gemaakt van den 7-armigen kandelaar, wijzende op de tegenwoordigheid van den Heiligen Geest in de harten van allen, die naar Gods wet handelen.

De Loge wordt in dezen graad beschouwd als te zijn verdeeld in een linker- en een rechtergedeelte; het linkergedeelte is dat van de Vrijmetselaarsorde onder de wetten van symbolen en ceremonieel, het rechtergedeelte is dat van de ware Vrijmetselarij onder de wetten van genade en waarheid. In het O.-, ziet de candidaat een groot en schitterend licht met in het midden drie gelijke letters, waarvan hij de beteekenis nog niet kent. Hij weet slechts, dat ze de beginletters zijn van het onuitsprekelijke Heilige Woord.

Een cirkel binnen een driehoek wijst wederom op God, die noch begin, noch einde heeft. Het devies van dezen graad is : „Vrijmetselaren hebben één God, den Eeuwige". Aan God worden toegekend : Schoonheid, Alwetendheid, Rechtvaardigheid, Wijsheid, Eeuwigheid, Erbarming, Oneindigheid, Volmaaktheid, Scheppingskracht en Mededoogen.

9°. GRAAD UITVERKORENE DER NEGEN.

Het rituaal van dezen graad is vrijwel gelijk aan dat van den Uitverkoren Meester onder ons Hoofdkapittel. Ook de strekking van het rituaal is dezelfde. In eene diepe grot en gedurende de stilte van den nacht is de verrader gedood; zoo ook moeten wij in eenzaamheid en stilte onze harstochten tot zwijgen brengen.

Sluiten