Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD

Aan het slot van dit overzicht moge nog voor een oogenblik worden teruggekomen op hetgeen in Hoofdstuk I gezegd werd over de diepere beteekenis der tusschengraden.

De Mr. •. V.-. M. •. zal wellicht na lezing van dit overzicht, ook al heeft hij aan dat hoofdstuk de noodige aandacht besteed, zich toch niet aan een zekere mate van teleurstelling kunnen onttrekken. Niet geheel ten onrechte.

Hij zal zich allicht de vraag stellen, of deze tusschengraden hem nu wel iets kunnen geven, dat uitgaat boven datgene, wat de Meestergraad hem heeft gebracht. En indien hij geneigd zou zijn, deze vraag ontkennend te beantwoorden, dan zou hij grootendeels wel gelijk hebben. Want al zal, zooals op pag. 8 is gezegd, hij, die deze tusschengraden zeer aandachtig bestudeert, daarin ten slotte ook wel de geestelijke kern vinden, het kan niet worden ontkend, dat daarin grootendeels de nadruk is gelegd op de plichten, die de mensch heeft jegens medemensch en gemeenschap en op beoefening der menschelijke deugden, terwijl op zuiver geestelijk terrein de inhoud dezer graden zeker niet uitgaat boven dien van den Meestergraad, zooals wij hem beoefenen.

Men moet hierbij echter bedenken, dat onder het G.\ O.-, der Nederlanden de Symbolieke Graden, als afzonderlijke ritus, hun eigen ontwikkeling hebben gevonden, een ontwikkeling, die zich vooral in de laatste jaren gelukkigerwijze juist op geestelijk gebied heeft afgespeeld. Dit maakt verklaarbaar, dat van een aansluiting van de historische Graden aan den Meestergraad, in dien zin, dat zij a.h.w. de directe voortzetting en voltooiing van den Meestergraad zouden kunnen zijn, geen sprake kan zijn. Dit is echter niet altijd zoo geweest, en ook nu nog hebben b.v. in den Schotschen ritus ook de drie eerste Graden grootendeels een zedekundige strekking, die dan in de tusschengraden van dezen ritus hare volmaking vindt.

Sluiten