Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De klok passeert de roemrijke Amsterdamsche Poort te Haarlem.

als de zijne en die daarom hem blijmoedig en vol vertrouwen aanvaarden als hun Leider in den strijd om de ziel van ons volk.

Staande aan het begin van het tweede vijfjarig tijdvak, is het mijn plicht om u mijne kameraden te vragen: heb ik uw onvoorwaardelijk vertrouwen, volgt gij mij in het tweede vijfjarig tijdvak? Antwoordt mij duidelijk JA of NEEN!

In deze afgeloopen vijf jaren heb ik iederen dag met het gezicht naar den vijand gestaan, maar ook iederen dag moest ik omzien naar hen, die zeiden mij te volgen. Ik verwacht van u, dat gij mij van nu af aan minder zult laten omzien. Ik weet, dat in deze vijf jaren duizenden zoover zijn gekomen dat zij onder alle omstandigheden zullen volgen. Ik dank voor alle trouw, alle toewijding, al het leed gedragen ter wille van de Beweging. Gij zijt er sterker door geworden. Hoe meer gij u zelf vergeet, des te grooter waarde zal uw persoonlijkheid verkrijgen.

Ik ben er trotsch op, uw vertrouwen te hebben, u voor te kunnen gaan. Vast verbonden zullen wij den strijd voortzetten. Gij kunt op mij rekenen.

Sluiten