Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen nemen en aan den slag kunnen gaan. Den weg daarheen verspert men ons. Vechtend zullen wij ons een weg daarheen moeten banen. Dit is de eerste phase van den strijd en midden daarin staan wij.

De partijen, de z.g. parlementaire democratie, hebben al gedurende tientallen van jaren bewezen, dat zij het niet kunnen: een volk regeeren, een volk leiden. Ons volk staat of beter nog, zit, weerloos te midden van zwaar bewapende volkeren. Een kostbaar imperium is tot openlijk voorwerp van discussie over de vraag, wie het ons zal afnemen. De openbare schulden zijn tot het onzinnige gestegen. Goede betrekkingen met krachtige, fiere volkeren, die in staat zijn om ons met één slag te vernietigen, worden doelbewust kapot gemaakt door een onverantwoordelijke oorlogsbondpolitiek en door er voortdurend gif tegen te spuwen. Onze export wordt den nek omgedraaid, vijfhonderdduizend mannen en vrouwen zijn volslagen werkloos, vele andere honderdduizenden leven aan den rand van den algrond, een middenstand gaat te gronde, intellectueelen zijn ontworteld uit den bodem en losgeslagen van hun volk, kunstenaars worden officieel gerangschikt onder fabrikanten, de jeugd groeit voor galg en rad op.

Dit is het resultaat van de „handelingen” der parlementariérs, vereenigd in de N.V. de Vereenigde Politieke Partijen. Dit resultaat geeft ons het recht om tot hen te zeggen: wij hebben geen belangstelling meer voor hetgeen gij zegt, wij zien naar hetgeen Gij in tientallen jaren hebt gedaan, dit is voor ons voldoende. Wij zullen opvolgen, En zij, staan zij ziende naar hun daden met het schaamrood op hun kaken? Geenszins. Zij schreeuwen van de daken, dat alles keurig in orde is, nergens gaat het beter dan hier, zij zijn onmisbaar en alles komt nog beter in orde, als die vervloekte nationaal-socialisten er maar niet waren, die N.S.B., die hun nachtmerrie is. Wij hebben de „nette” menschen nu leeren kennen bij het scheiden van de markt. De z.g. beginselen, waarmede zij jaren lang te koop hebben geloopen, worden netjes opgerold. Zij hebben nog maar één beginsel: hoe blijven wij nog zoo lang mogelijk zitten; liever willen wij land en volk laten ondergaan in het communisme, dan dat wij door het nationaal-socialisme worden ontmaskerd. Wij hebben van hen niets te verwachten dan terreur

Sluiten