Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor sommige groepen is dit begrijpelijk, nl. voor die, welke onderworpen zijn aan een geheel ander recht als in de zelfbesturen geldt, de europeanen en —> behoudens enkele wettelijke uitzonderingen, die zich ter Oostkust niet voordoen •— de vreemde oosterlingen.

Mede is de onttrekking begrijpelijk t.a.v. de inlandsche werknemers, die met hun werkgevers werkovereenkomsten sloten en werkzaam zijn op ondernemingen van handel, landbouw of nijverheid, zoomede bij de openbare werken en den aanleg en de exploitatie van spoor- en tramwegen. Hun verhouding toch tot de werkgevers, wordt niet door de zelfbesturen, maar door het gouvernement geregeld. En niet alleen deze verhoudingen, maar alles wat op dergelijke werknemers betrekking heeft, wordt beheerscht door westersche opvattingen en staat in de nationale en internationale belangstelling.

Bovendien komen deze werknemers uit een ander deel van den archipel, staan dus vreemd tegenover de zelfbestuurssfeer en worden door den aard van hun werkzaamheid ook niet zoo licht daarin opgenomen. Deze redenen leiden ertoe dat het gouvernement zich hun lot rechtstreeks aantrekt en dat zij gouvernementsonderhoorigen blijven.

Minder sprekend is de uitzondering ten opzichte van de inlandsche landsdienaren gemaakt. Zij kunnen onderscheiden worden in twee groepen. Onder de eerste zijn te rangschikken de landsdienaren, die:

öf financieel verantwoordelijk zijn aan het gouvernement,

Sluiten