Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid niet meer, omdat het aannemen van een anderen godsdienst niet van overwegenden invloed is op het recht, waaronder men leeft.

De uitzondering t.a.v. inlanders van buiten het gewest, die zich tijdelijk in het landschap bevinden, mag eveneens minder noodzakelijk geacht worden. Wanneer zij gedurende dit tijdelijke verblijf met den rechter in aanraking komen, zal er wel nimmer sprake zijn van toepassing van regelen uit het adatrecht van de streek, waar zij thuis behooren en die het zelfbestuur van het landschap, waar zij zich tijdelijk ophouden, onbekend zijn.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat er aanleiding bestaat om de hier besproken bepalingen te herzien en alleen aan het gezag der zelfbesturen te onttrekken die categorieën van personen, voor wie zulks bepaald noodig is om de bovenaangegeven redenen, t.w. de europeanen, de vreemde oosterlingen, bepaalde categorieën van inlandsche landsdienaren, alsmede de werknemers, die werkovereenkomsten aangingen onder poenale sanctie, een overigens uitstervende groep. Alle andere categorieën waren te rangschikken onder de zelfbestuursonderhoorigen.

§5. Onderscheid tusschen civiele en strafzaken.

Prof. van Vollenhoven wijst erop *) dat een der grondgedachten van het wetboek van strafrecht voor Ned. Indië is dat het strafbare feit de overheid en het

1) Het Adatrecht van N.I. dl. 2, blz. 746.

Sluiten