Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. overtreding van de bepalingen op den in- en uitvoer en doorvoer van vuurwapenen, buskruit en ammunitie;

e. misdrijven en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en -kabels, hetzij deze liggen binnen het landschap, hetzij daarbuiten;

f. overtreding van door den indischen wetgever vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen, die voor hef landschap en zijn onderhoorigen van verbindende kracht zijn.

In de zelfbestuursregelen zijn de onder djf opgesomde uitzonderingen samengevat tot: overtreding van algemeene verordeningen en gewestelijke kermen, die voor het landschap van verbindende kracht zijn. Het hoofd van gewestelijk bestuur kan nl. de door hem vastgestelde keuren van toepassing verklaren in de landschappen met korte verklaring (art. 16 der zelfbestuursregelen 1927). In de landschappen met politiek contract doen de zelfbesturen dit op verlangen van genoemd bestuurshoofd (art. 18 der politieke contracten).

Wat betreft de burgerlijke zaken werden uitgezonderd de rechtsvorderingen:

a. waarin een of meer gouvemementsonderhoorigen als medegedaagden betrokken zijn;

b. welke gegrond zijn op de aan de rechtsmacht van den zelfbestuursrechter onttrokken misdrijven en overtredingen.

In de zelfbestuursregelen worden bovendien nog uitgezonderd de rechtsvorderingen tegen een landschap, zoomede die waarbij een vermogen dat gezamenlijk aan

Sluiten