Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het toe te passen recht is niet voor alle zelfbesturen gelijk. Dit geldt zoowel voor het adatrecht als voor het verordeningenrecht.

Wat het eerste betreft, dit valt, zooals Prof. van Vollenhoven uiteenzette *), onder drie rechtskringen: den maleischen, den batakschen en den menangkabauschen rechtskring.

Tot den eersten rechtskring behooren de sultanaten, met uitzondering van den reeds genoemden batakschen achterwal, de Batoe Barasche en Laboean Batoesche landschappen en Pelalawan.

Tot den tweeden rechtskring behooren de Karosche en Simeloengoensche landschappen en de bataksche achterwal.

Tot den derden rechtskring behooren de Rokan en Kampar Kiri landschappen en de bovenstreken van Siak Sri Indrapoera 2).

In al deze rechtskringen vertoont het adatrecht kenmerkende trekken, die het van de andere doet verschillen.

De afwijkingen in het verordeningenrecht zijn toe te schrijven aan de hierna te noemen oorzaak.

Er is een tijd geweest dat men dacht dat de inheemsche rechtspraak niet dezelfde rechtszekerheid kon bieden als de gouvemementsrechtspraak, wanneer de in acht te nemen regelen niet van denzelfden aard waren. Vandaar dat men de zelfbesturen ertoe bewoog heele stukken civiel gouvernementsprocesrecht in te voeren. Het strafprocesrecht is veel minder beïnvloed door gouvernementsbe-

1) Het Adatrecht van N.I., dl. 1, blz. 247, 288, 294.

2) Zie de Overzichtskaart, bijlage IX.

Sluiten